PROGRAMMA 7, 8 en 9 juni 

HEX open tuin- en plantendagen 2019         

Openstelling 2019 :

7, 8, 9 juni

14, 15 sept.

van 10 tot 18 uur (kassa sluit om 17u.)

PROGRAMMA 7, 8, 9 juni 2019

I  De toepassing van verschillende botanische vormen, bloem blad, boom, schors, als troef voor de tuin.

-Lens Roses : collage van bloeivormen van rozen

-Planterij Groenstraat 13 : bladvormen bij varens

-FDN Böttcher : de verschillende bloemvormen van Clematis en hun toepassing.

-Devriese Luyssen : bloemvormen en schors van Lagestroemia; bladvorm van laurier (L. nobilis)

II  Het nut in al zijn vormen van (gedroogde) bloemen en planten : eetbaar, medicinaal, decotratief

-Herba Sana : uitleg medicinale tuin in Hex

-Le vrai Safran : tentoonstelling saffraanteelt in België

-Roger Phillips : bereiden van gevulde daglelies (Hemerocallis) e.a. gerechtjes

-Apiflora : wilde planten drogen en dagelijks gebruiken

-Devriese-Luyssen : laurierblad (L. nobilis)

-Lens Roses : gedroogde rozenblaadjes, thee, gelei uit eigen bereiding

-Kruidjes : thee en tisane, bloemenkaarten, bloemenpoeder, zaadbommetjes zelf maken

-Silene : eetbare bloemen van één- en twee jarige

-Kopelli : tentoonstelling Basilicum

III  Bijen en biodiversiteit voor de natuur en de mensheid.

– Pohlig Traiteurs: bloemen uit de moestuin, eetbare biodiversiteit.
Thematische gerechten op hun stand.

-Planterij Groenstraat 13 : een collectie drachtplanten, gastheer voor elke bijensoort; alle bijensoorten zijn afgebeeld op een groot overzicht

-Lens Roses : welke bijen op welke rozelaars

-Silene : één- en tweejarige bijen- en vlinderplanten

-Kruisbessen ‘Proeftuin’ : combinatie van planten voor de biodiversiteit (bijen, vlinders…) in relatie tot hun gamma van houtige gewassen en eetbare vruchten.

-Ecogarden Design : wandeling, de ecologische tuin (vervolg in sept.: permacultuur principes)

IV  Het thema van de Verenigde Naties voor 2019 : Innovatieve oplossingen voor milieuproblemen en duurzame consumptie en productie.

Humus : Koolstofopslag,

   cruciaal voor een vitale bodem en het  keren van de klimaatverandering. 

V  En verder nog :

Kopersporen : uw snoeischaar laten slijpen + instructie onderhoud; demo en zelf proberen van bronzen tuingereedschap

 

 HEX portes ouvertes et journées des plantes 2019

Ouverture 2019 :

Les 7, 8, 9  juin

Les 14, 15 sept.

de 10 h à 18 h (fermeture de la billetterie à 17 h)

PROGRAMME les 7, 8, 9 juin 2019

 

1)L’utilisation de différentes formes végétales pour embellir votre jardin

 

– Lens Roses : collage de formes florales de roses

– Plantaterij Groenstraat 13: formes de feuilles de fougères

– FDN Böttcher: les différentes formes de fleurs de clématites (Clematis) et leurs applications

-Devriese Luyssen: formes de fleurs et d’écorce de Lagestroemia; feuilles de laurier (Laurus nobilis)

2)L’utilisation de différentes formes de végétaux dans la cuisine, en médecine, et dans la décoration

-Herba Sana: explication du parcours de plantes médicinales à Hex

-Le vrai Safran : exposition sur la culture du safran en Belgique

-Roger Phillips: préparation de fleurs d’Hémérocalles farcies et d’autres petits plats

-Apiflora : sécher les plantes sauvages et les utiliser au quotidien

-Devriese-Luyssen: la feuille de laurier (Laurus nobilis)

-Lens Roses: pétales de roses séchées, thés, tisanes et gelées de leur propre cru

-Kruidjes : thés et tisanes, de cartes de fleurs, poudre de fleurs et bombes de graines

-Silene : fleurs (bis)annuelles comestibles

-Kokopelli : exposition de basilics

3) Utilité des abeilles et de la biodiversité pour la nature et pour l’humanité

-Pohlig Traiteurs : les fleurs du potager, la biodiversité comestible. Petits plats thématiques

-Planterij Groenstraat 13 : collection de plantes mellifères, hôtes pour chaque espèce d’abeille

-Lens Roses : quelles abeilles sur quels rosiers

-Silene : (bis)annuelles mellifères

-Kruisbessen ‘Proeftuin’ : une combinaison de plantes pour la biodiversité (abeilles, papillons …) en relation avec leur gamme de cultures ligneuses et de fruits comestibles.

-Ecogarden Design : le jardin écologique (suivi en sept. par les principes de permaculture)

4) Le thème des Nations Unies pour 2019 : Solutions innovantes pour les problèmes environnementaux et la consommation et la production durables

Humus : Puits de carbone, crucial pour un sol plein de vitalité et pour ralentir le changement climatique

5) …. et encore:

Kopersporen : faites affûter votre sécateur + conseils d’entretien ; démonstration d’outils de jardin en bronze

Hex sept. 2019 : 14 -15

 

 HEX Offene Garten- und Pflanzentage 2019

Öffnung 2019:

7., 8. und 9. Juni

14 und 15. September

10-18 Uhr (Kassenschluss um 17 Uhr)

 

PROGRAMM für den 7., 8. und 9. Juni 2019 :

I  Die Verwendung von verschiedenen Blüten- (Rispen-, Doldenblütler-, Gänseblümchen-, Doppel-, Einfach- usw.), Blatt-, Baum-, und Rindenformen als Gewinn für den Garten.

– Lens Roses: Collage aus Blütenformen von Rosen

– Planterij Groenstraat 13: Blattformen bei Farnen

– FDN Böttcher: Die verschiedenen Blütenformen von Clematis und ihre Anwendung

– Devriese Luyssen: Blütenformen und Rinde von Lagestroemia; Blattform von Lorbeer (Laurus nobilis)

II  Der Nutzen von (getrockneten) Blumen und Pflanzen in all ihren Formen : essbar, medizinisch und dekorativ

– Herba Sana: Erklärungen zum Heilgarten in Hex

– Le vrai Safran: Ausstellung von Safrananbau in Belgien

– Roger Phillips: Zubereitung gefüllter Tageslilien (Hemerocallis) und anderer kleiner Gerichte

– Apiflora: Wildpflanzen trocknen und täglich verwenden

– Devriese-Luyssen: Lorbeerblatt (L. nobilis)

– Lens Roses: getrocknete Rosenblätter, Tee, Gelee aus eigener Zubereitung

– Kruidjes: Tee und Tisane, Blumenkarten, Blumenpulver, selbst Samenbomben herstellen

– Silene: essbare Blumen von ein- und zweijährigen Pflanzen

– Kokopelli: Ausstellung Basilicum

III  Bienen und Biodiversität für Natur und Mensch

– Pohlig Traiteurs: Blumen aus dem Gemüsegarten, essbare Biodiversität.
Thematische Gerichte auf ihrem Stand.

– Planterij Groenstraat 13 : eine Sammlung von Gestationspflanzen, die für jede Bienenart Wirt sind; alle Bienenarten werden auf einer großen Übersichtstafel gezeigt.

– Lens Roses: welche Bienen auf welchen Rosensträuchern

– Silene: ein- und zweijährige Bienen- und Schmetterlingspflanzen

– Kruisbessen ‚Proeftuin‘: eine Kombination von Pflanzen für die Biodiversität (Bienen, Schmetterlinge …) in Bezug auf ihr Spektrum an Gehölzkulturen und essbaren Früchten

Ecogarden Design : Spaziergang, der ökologische Garten (im September gefolgt von den Grundsätzen der Permakultur)

 

IV  Das Thema der Vereinten Nationen für 2019 : Innovative Lösungen für Umweltprobleme und nachhaltigen Konsum und Produktion

Humus: Kohlenstoffspeicherung,

  entscheidend für einen vitalen Boden und den Klimawandel

V  Und außerdem :

Kopersporen: Lassen Sie Ihre Gartenschere schärfen + Anleitung zur Wartung; Vorführung und Probieren von Gartengeräten aus Bronze

 

Hex 2019, 14. und 15. Sept.

 

HEX Garden and Plant Shows 2019

Opening 2019 :

June 7, 8, 9

Sept 14, 15

From 10 am to 6 pm (last tickets 5 pm)

 

PROGRAMME for 7, 8, 9 June 2019 :

I  The use of different vegetal forms, flower, foliage and bark to create added interest year-round in the garden

-Lens Roses : collage of flowering forms of roses

– Planterij Groenstraat 13 : leaf forms in ferns

– FDN Böttcher: the different flower forms of Clematis and their application

– Devriese Luyssen: flower forms and bark of Lagestroemia; leaf forms of bay leaves (Laurus nobilis)

II  The use of (dried) flowers and plants in a variety of ways: edible, medicinal, decorative

-Herba Sana : explanations on the medicinal garden in Hex

-Le vrai Safran : exhibition saffron cultivation in Belgium

-Roger Phillips : preparing stuffed day lilies (Hemerocallis) and other small dishes

-Apiflora : drying wild plants and using them daily

-Devriese-Luyssen: bay leaf (Laurus)

-Lens Roses : dried rose petals, tea, jelly from their own plants

-Kruidjes : make teas and tisanes, flower-seed cards, flower powder, and seed bombs yourself

-Silene : edible flowers of (bi-)annuals

Kokopelli : exhibition Basilicum

III  The importance of bees and biodiversity for nature and humanity

– Pohlig Traiteurs : flowers from the vegetable garden, edible biodiversity.

Thematic plates on their stand

– Planterij Groenstraat 13 :  a collection of bee plants, host for each bee species;
all bee species are shown on a large overview

an overview of all the plants that are hosts to the numerous bee species

-Lens Roses : which bees are attracted to which roses

-Silene : (bi-)annual bee- and butterfly plants

-Kruisbessen ‘Proeftuin’ : a combination of plants for biodiversity (bees, butterflies …) in relation to their range of woody crops and edible fruits

Ecogarden Design : walk, the ecological garden (continuation in Sept .: permaculture principles)

IV  The United Nations theme for 2019 : finding innovative solutions for environmental problems, and sustainable consumption and production

 

Humus : Carbon storage,

    crucial for a vital soil and turning climate change

V  And also :

 

Kopersporen : have your pruning shears sharpened + instructions for maintenance; demo and trying yourself of bronze garden tools

                                                                                     Hex sept 2019 : 14 – 15